Saturday, September 05, 2015

ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്‍

ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്‍ 
====================================
ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ രചനകള്‍ എന്ന നിലയില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന
കൃതികള്‍ ഏവ എന്ന് നോക്കാം:
൧.കൃസ്തുമതഛെദനം (ഒന്നാം പതിപ്പ് ) (കൃസ്തുമത നിരൂപണം എന്ന പേരില്‍ രണ്ടാം പതിപ്പ് )
൨.ജീവകാരുന്യ നിരൂപണ൦.
൩.പ്രാചീന മലയാളം
൪.ആദിഭാഷ
൫.വേദാധികാരനിരൂപണം
൬.വേദപ്രമാണ൦
൭.അധികാരനിരൂപണം
൮.പ്രമാണാന്തരവിചാരം
൯.യുക്തിവിചാരം
൧൦.മോക്ഷപ്രദീപഖണ്ടനം
൧൧.സര്വ്വ്മതസാമരസ്യം
൧൨.ശ്രീചക്രപൂജാകല്പ്പംാ
൧൩.വെദാന്തകൃതികള്‍ -ചിദാകാശലയം
ഇതിനു പുറമേ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രബന്ധങ്ങളും താരാട്ട് പാട്ടും
പ്രപഞ്ചത്തില്‍ സ്ത്രീപുരുഷര്ക്കു ള്ള സ്ഥാനങ്ങള്‍ ,
തമിഴകം, ശരീര തത്വശാസ്ത്രം ,
മനോനാഥo, ദേശനാമങ്ങള്‍(അഗസ്ത്യര്‍ എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ ) ,ഭാഷാപദമപുരാണാഭിപ്രായം ,പിള്ളത്താലോലിപ്പ് (താരാട്ട് പാട്ട്),
ഒഴിവിലോടുക്കം
“ഒരു ഗ്രന്ഥകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിപ്പാന്‍ അത്ര വക കാണുന്നില്ല “പറവൂര്‍ ഗോപാലപിള്ള ൧൯൩൫ ലെഴുതിയ ജീവചരിത്രം പേജ് ൩൧൩ ടി.ആര്‍ അനന്തക്കുറുപ്പ് എഴുതിയ സ്മരണകള്‍ -3 കാണുക
“നേരം കളയുവാന്‍ വല്ലതും എഴുതുക എന്നെ സ്വാമി വച്ചിരുന്നുള്ള്...വല്ല കുട്ടികളും എഴുതിയ പൊട്ടക്കടലാസിന്റെ മറുവശത്ത് തേയാത്ത പെന്സി ല്‍ കൊണ്ടെഴുതി ഓരോ ദിക്കില്‍ ഇട്ടിട്ടു പോക ആയിരുന്നു പതിവ് “ (പറവൂര്‍ ഗോപാലപിള്ള ജീവചരിത്രം ൧൯൩൫ –സ്മരണകള്‍ സാഹിത്യകുശലന്‍ ടി.കെ കൃഷ്ണ മേനോന്‍ പേജ് ൩൦൦-൩൦൧ )
“സ്വാമിക്ക് തമിഴ്,സംസ്കൃതം ,മലയാളം എന്നിവയില്‍ അനിതരസാമാന്യമായ പാണ്ടിത്യമുണ്ടായിരുന്നു “ എന്ന് സദസ്യതിലകന്‍എടുത്തു പറയുന്നു (പേജ് 300.)
ഇംഗ്ലീഷില്‍ പാണ്ടിത്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വ്യക്തമാക്കുന്നു സദസ്യതില്കന്‍ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക
“ ഇംഗ്ലീഷ് ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത സ്വാമി എല്ലിസ്സിന്റെയും (Ellis) കാട്വെല്ലി ന്റെയും (Cadvell) ദ്രാവിഡഭാഷാ പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല “
എസ്.ഗുപ്തന്‍ നായര്‍ -“ആധ്യാത്മിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ശില്പ്പിലകള്‍ 2008)
പക്ഷെ അതിരസകരമായ വസ്തുത ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആദ്യ കൃതിയായ “കൃസ്തുമത ഛെദ” ത്തില്‍ ആധാരം ആക്കിയത് മുഴുവന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് കൃതികളെയും എഴുത്തുകാരെയും Philo ,Seneca, Juvenal, Livy,Ovid ,Lucian,Pontius Pilate ,Acta Pilata,Josepus, Tacitus,Decline and Fall –Gibbon, Spanish Inquisition ,Students History of England എന്നിവയൊക്കെ (പറവൂര്‍ ഗോപാലപിള്ള എഴുതിയ ജീവചരിത്രം 1935/2010 പേജ് 211-220 കാണുക )
കൃസ്തുമത ഛെദനം പോലൊരു കൃതി എഴുതാന്‍ എന്തായിരിക്കാം കാരണം ?ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ അടുത്തബന്ധുക്കള്‍ ആരെങ്കിലും മാര്ഗ്ഗംy കൂടി കാണുമോ?
അതിനു തെളിവില്ല.
പക്ഷേ ,മനോന്മണീയം സുന്ദരന്‍ പിള്ളയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ മാര്ഗ്ഗം കൂടി മാര്ഗ്ഗ പ്പിള്ളമാര്‍ ആയി ”മാപ്പിളമാര്‍” ആയി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു .അതിനാല്‍ സുന്ദരം പിള്ള കൃസ്തുമതത്തെ അതി ക്രൂരമായി വിമര്ശി്ച്ചു പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ നടത്തി കാണണം . അതില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുത്തുകാരും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു .
ആ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ നോട്ടാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ആയി അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം എന്നു കരുതേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു .
ചെറുപ്പത്തില്‍ ചുമട്ടുകാരനും (ഹജൂര്‍ കച്ചേരി നിര്മ്മാ ണം ) ആധാര മെഴുത്തുകാരനും പിന്നെ ഗുമസ്ഥ നും ആയിരുന്നു കുഞ്ഞന്‍ ചട്ടമ്പി നല്ല കേട്ടെഴുത്ത് കാരനും(വേദാധികാര നിരൂപണം ,ക്രുസ്തുമതഛെദനം ) മോശമല്ലാത്ത പരിഭാഷകനും (പ്രാചീന മലയാളം ) ആയിരുന്നു എന്ന് അദേഹത്തിന്റെ പേരില്‍ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു .

No comments: